نحوه عملکرد ترانس ایزوله

نحوه عملکرد ترانس ایزوله ترانس ایزوله قطعه ای الکتریکی است که با واسطه یک میدان مغناطیسی، دو مدار الکتریکی را از هم ایزوله می کند، بدین معنی که مابین دو مسیر انرژی هیچ اتصال اهمی وجود ندارد و در نتیجه در خروجی ترانس شرایط الکتریکی ورودی بر قرار نمی باشد. ارتباط نول با زمین وجود…