علت صدای ترانسفورماتورها

علت صدای ترانسفورماتورها در ترانسفورماتورهایی که هسته آنها به شکل ورقه ورقه است به دلیل اینکه هر ورق، ورق های مجاور را به طور منظم جذب و دفع می کند، صدا ایجاد می شود.این جذب و دفع به خاطر متناوب بودن ولتاژ برق شهر صورت می گیرد. نکات مهم در خصوص سطح صدای نویز در…

نحوه عملکرد ترانس ایزوله

نحوه عملکرد ترانس ایزوله ترانس ایزوله قطعه ای الکتریکی است که با واسطه یک میدان مغناطیسی، دو مدار الکتریکی را از هم ایزوله می کند، بدین معنی که مابین دو مسیر انرژی هیچ اتصال اهمی وجود ندارد و در نتیجه در خروجی ترانس شرایط الکتریکی ورودی بر قرار نمی باشد. ارتباط نول با زمین وجود…