معرفی و ساختمان داخلی ترانسفورماتور

معرفی و ساختمان داخلی ترانسفورماتور ترانسفورماتورهای الکتریکی دستگاه هایی هستند که انرژی الکتریکی را بدون تغییر جنس انرژی، به انرژی الکتریکی با ابعاد مختلف تبدیل میکنند.  ترانسفورماتور در حقیقت توان الکتریکی که از اولیه دریافت می کند با صرف نظر از تلفات همان توان را در ثانویه به ما تحویل می دهد.ولی مولفه های آن…