معرفی اتوترانس

معرفی اتوترانس در ترانسفورماتورهای معمولی سیم پیچ اولیه و ثانویه از نظر الکتریکی ایزوله و جدا هستند، ولی بر خلاف آنها در اتوترانسفورماتورها بین اولیه و ثانویه ارتباط الکتریکی وجود دارد، بنابراین اگر سیم نول ورودی زمین نشده باشد، سیم نول خروجی هم زمین نخواهد بود. اگر در عایق بندی سیم پیچ یک اتوترانسفورماتور اشکالی…

معرفی و ساختمان داخلی ترانسفورماتور

معرفی و ساختمان داخلی ترانسفورماتور ترانسفورماتورهای الکتریکی دستگاه هایی هستند که انرژی الکتریکی را بدون تغییر جنس انرژی، به انرژی الکتریکی با ابعاد مختلف تبدیل میکنند.  ترانسفورماتور در حقیقت توان الکتریکی که از اولیه دریافت می کند با صرف نظر از تلفات همان توان را در ثانویه به ما تحویل می دهد.ولی مولفه های آن…