معرفی اتوترانس

معرفی اتوترانس در ترانسفورماتورهای معمولی سیم پیچ اولیه و ثانویه از نظر الکتریکی ایزوله و جدا هستند، ولی بر خلاف آنها در اتوترانسفورماتورها بین اولیه و ثانویه ارتباط الکتریکی وجود دارد، بنابراین اگر سیم نول ورودی زمین نشده باشد، سیم نول خروجی هم زمین نخواهد بود. اگر در عایق بندی سیم پیچ یک اتوترانسفورماتور اشکالی…