چوک مد مشترک (CMC) در کاربرد درایو

چوک مد مشترک (CMC) در کاربرد درایو چوک مد مشترک (CMC) در کاربرد درایو در الکترونیک قدرت به دلیل عملیات کلیدزنی در حضور عناصر پارازیتی مثل سلف یا خازن پارازیت ,dv/dt و di/dt بوجود می آید که باعث میگردد تا تداخل الکترومغناطیسی (EMI) ایجاد شود. این تداخل الکترومغناطیسی موجب انتشار نویز هدایتی به دو صورت…