ترانس ایزوله

ترانس ایزوله همانطور که میدانیم ایزولاسیون یکی از مهمترین کاربردهای ترانسفورماتور ها در مدارهای الکتریکی میباشد. ایزولاسیون مدار فرمان از مدار قدرت در مدارهای الکترونیک صنعتی و همچنین ایزولاسیون برای جداسازی نول از روی زمین به منظور حفاظت در مقابل خطر برق گرفتگی از مهمترین کاربردهای ترانسفوماتور در ایزولاسیون میباشند. در مورد کاربرد دوم معمولا ترانسفورماتورهای مورد…