ترانسفورماتور هسته UI

ترانسفورماتور هسته EI روبردی

ترانسفورماتور هسته EI

ترانسفورماتور هسته ترویید 

ترانسفورماتور هسته فریت

ترانسفورماتور هسته سه فاز 

ترانسفورماتور 400 هرتز

ترانسفورماتور ایزوله سه فاز

ترانسفورماتور ایزوله تکفاز

ترانس پالس

ترانسفورماتور نمونه گیر جریان

ترانسفوماتور نقطه جوش

چوک DC

سلف هسته آهن و فریت

اتو ترانس ( واریاک )